นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษา
  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
 • ธรรมาศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า
 • อาจารย์พิเศษประจำศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
 • ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
 • เลขาธิการอาเซียน คนที่ 12
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
รองประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
 • การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง รุ่นที่ 1 (ปศก. 1) สถาบันพระปกเกล้า
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
ประวัติการทำงาน
 • กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซูรินาเม ประจำประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
นายสยาม วัชรปรีชา
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • เลขานุการคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด
  (มหาชน)
นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด
 • สมุห์บัญชี บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
นายวิเศษ ภานุทัต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29 ปี 2547
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 ปี 2548
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
  จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดราก้อน วัน
  จำกัด (มหาชน)
นายพิษณุ ทับทอง
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 13 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กรองทองสินทรัพย์ จำกัด (โรงแรมอริสตั้น)
นายชัยณรงค์ บุญสันติ์
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 15 ปี
 • กรรมการ บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สาระมีเดีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อาณาจักรสเตชั่น จำกัด
นายเชิดพงษ์ รัชดาธนวัฒน์
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษา บริษัท สยามโบกี้ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม


คณะกรรมการบริหาร บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
 • การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง รุ่นที่ 1 (ปศก. 1) สถาบันพระปกเกล้า
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
ประวัติการทำงาน
 • กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซูรินาเม ประจำประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
นายสยาม วัชรปรีชา
กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • เลขานุการคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์
กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด
  (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
นายวิเศษ ภานุทัต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29 ปี 2547
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 ปี 2548
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)
นายพิษณุ ทับทอง
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 13 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กรองทองสินทรัพย์ จำกัด (โรงแรมอริสตั้น)
นายชัยณรงค์ บุญสันติ์
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 15 ปี
 • กรรมการ บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สาระมีเดีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อาณาจักรสเตชั่น จำกัด
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
นายวิเศษ ภานุทัต
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29 ปี 2547
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 ปี 2548
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)
นายพิษณุ ทับทอง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 13 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กรองทองสินทรัพย์ จำกัด (โรงแรมอริสตั้น)
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
  จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน วัน
  จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
นายวิเศษ ภานุทัต
ประธานกรรมการสรรหา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29 ปี 2547
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 ปี 2548
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)
นายพิษณุ ทับทอง
กรรมการสรรหา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความ กว่า 13 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กรองทองสินทรัพย์ จำกัด (โรงแรมอริสตั้น)
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์
กรรมการสรรหา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
  จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน วัน
  จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
ประธานบริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
 • การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง รุ่นที่ 1 (ปศก. 1) สถาบันพระปกเกล้า
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
ประวัติการทำงาน
 • กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซูรินาเม ประจำประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)
 • กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด
  (มหาชน)
นายสยาม วัชรปรีชา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • เลขานุการคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด
 • สมุห์บัญชี บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย
เลขานุการบริษัท
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
  - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61 ปี 2558
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)
 • นิติกรอาวุโส บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)