ผลิตภัณฑ์และบริการ
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และบริการ > ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
1) หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ซึ่งเป็นหินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน เขื่อน และอื่น ๆ โดยได้แบ่งประเภทของหิน ตามขนาดของหิน
ซึ่งผลิตภัณฑ์หินของกลุ่มบริษัทมีทั้งหินปูน และหินแกรนิต ที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
โดยแบ่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามการใช้งาน ได้ดังนี้
  • การใช้ในงานคอนกรีต : เป็นการใช้หินผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างอาคาร
และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยหินที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนเนื่องจากสามารถหาได้ง่ายคุณภาพ
สม่ำเสมอ และง่ายต่อการผลิต
  • การใช้งานสร้างถนน : ส่วนใหญ่จะใช้ในการรองพื้นถนน หรือ ผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซม
หรือสร้างถนน โดยเฉพาะถนนสายใหม่ ๆ ที่ต้องใช้หินในการรองพื้น หินที่ใช้ในงานประเภทนี้มักจะเป็นหินปูนหรือ
หินทรายและดินดาน
  • การใช้ในโครงการก่อสร้างพิเศษ : โครงการก่อสร้างพิเศษที่ใช้หินก่อสร้างเป็นปริมาณมากได้แก่ การ
ก่อสร้างรถไฟ สนามบิน หรือ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งหินที่ใช้ในงานประเภทนี้ จำเป็นต้องมีความ แข็งแกร่ง
มากกว่าหินประเภทอื่นๆ อาทิ หินแกรนิต ที่มีค่าความแข็งสูง มักถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างฐานราก สำหรับโครง
การก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรง
ชนิดของผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์หิน ดังนี้
ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต และหินปูน
1) หินขนาด 20 มม. (Aggregate 20 mm.)
2) หินขนาด 10 มม. (Aggregate 10 mm.)
3) หินขนาด 6 มม. (Aggregate 6 mm.)
4) หินก้อนใหญ่ (หินขนาด 6 นิ้ว – 12 นิ้ว)
5) หินคลุกบี
6) หินคลุกซี
7) หินฝุ่น
8) หินฝุ่นล้าง (G-Sand)
9) หินอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น หินบัลลาสต์สำหรับรางรถไฟ เป็นต้น