ค่านิยมองค์กร
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ค่านิยมองค์กร
STONE
S = Success
มุ่งความสำเร็จ
มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
T = Team Work
ทำงานเป็นทีม
ทำงานเป็นทีม มุ่งการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ผนึกพลังร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
O = Ownership and Responsibility
ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ดูแลและใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบริษัทอย่างคุ้มค่า รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ
N = Natural Concerns
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
E = Excellent
ความเป็นเลิศ
ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งแสวงหาแนวคิด กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมรวมถึงการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ