นโยบาย CSR
หน้าแรก > ข่าวสาร
20 มิถุนายน 2014
นโยบาย CSR

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ มีการปลูกฝังทัศนคติและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ 7 ประการ ดังนี้

  1. การกำกับดูแลองค์กร : เรามุ่งมั่นเป็นต้นแบบที่ดีของเหมืองและโรงโม่หินในประเทศไทยโดยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
  2. สิทธิมนุษยชน : เราให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
  3. การปฏิบัติด้านแรงงาน : มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจัดระเบียบองค์กรเป็นไปภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
  4. สิ่งแวดล้อม : เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ เรามีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังจิตสำนึกทั้งของพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในเหมืองและโรงโม่หิน เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน
  5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง
  6. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า : เรามุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยความจริงใจ รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ ในขณะเดียวกันบริษัทคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร/ผู้จัดหาสินค้า
  7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : เราจะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

สารจากกรรมการผู้จัดการ

การได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำกิจกรรมร่วมกันหรือให้ความช่วยเหลือตามชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห์ หรือจิตอาสาเพื่อสารธารณกุศลเท่านั้น บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมและมีจิตสำนึกในคุณภาพ ประสิทธิภาพและคุณธรรม เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในฐานะบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจึงตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรบริหารงานอย่างโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นบริษัทภิบาลโดยมีเจตนารมณ์เพื่อการสร้างคุณค่าและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยการมอบคุณประโยชน์ที่คุ้มค่าด้วยความซื่อสัตย์ตลอดไป


(นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์)
กรรมการผู้จัดการ

 

การดำเนินงาน CSR ในปัจจุบัน

ภาพรวมการดำเนินงาน CSR ในองค์กร: เมื่อเข้าร่วมโครงการ CSR DPIM เราก็ได้นำหลักการจากที่เข้าอบรมมาปรับใช้ มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เข้าหาชุมชนมากขึ้นซึ่งก็ได้รับข้อร้องเรียนมาค่อนข้างมากเพราะเป็นการเข้าหาชุมชนครั้งแรก แต่เมื่อได้พูดคุยกันไปแล้วก็ได้รับความยอมรับมากขึ้น

แผนงานสิ่งแวดล้อม: บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตรที่21375/15320 และ ประทานบัตรที่ 21400/15786 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่อการก่อสร้างซึ่งกำหนดให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองและพื้นที่ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ดังแผนงานที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้

  • ปลูกต้นไม้รอบๆ พื้นที่เหมืองเป็นแนวต้นสน
  • พัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งเก็บน้ำสาธารณะ
  • ใช้ดินปั้นเป็นก้อน รวมกับเมล็ดกระถินและนำไปโยนในพื้นที่เป็นขั้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว

 

แผนงานชุมชน: บริษัทได้มีการสานเสวนาและขอความเห็นจากคนในชุมชนในการทำโครงการ ทั้งนี้ ทางชุมชนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย แต่ทางชุมชนยังไม่มีลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำโครงการลานกีฬาชุมชนโดยเตรียมพื้นที่สร้างลานกีฬาและจัดหาเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้คนในพื้นที่เข้ามาใช้และเป็นที่พบปะพูดคุยกัน ทั้งนี้ได้เลือกทำโครงการที่โรงเรียนวัดห้วยกุ่ม

 

 

CSR ในอนาคต

เราต้องการทำโครงการอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะได้ใบประกาศแล้ว โดยเราจะใส่เข้าไปในแผนงานและนำไปใช้ในการวัดผลพนักงานด้วย เช่น การไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ความเรียบร้อยและเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงาน การลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน การกำหนดกิจกรรมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน และการมีจิตอาสา เป็นต้น

 

รูปที่ 1: ทางเข้า รูปที่ 2: พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนว รูปที่ 3: พื้นที่ทำการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการ รูปที่ 4: พื้นที่ทำการโครงการลานกีฬา