OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน้าแรก > ข่าวสาร
10 มิถุนายน 2013
OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทคู่ค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน