ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก > ข่าวสาร
29/09/2014 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09/07/2013 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10/06/2013 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และนำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสม >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11/12/2013 การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เยี่ยมชมกิจการกระบวนการทำเหมืองและผลิตภัณฑ์หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท เข้าเยี่ยมชมกิจการทำเหมืองหินและผลิตภัณฑ์หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เหมืองหินแกรนิตหนองข่า จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็น Business Unit หลักของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการนี้ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานบริหาร และนายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถ...

22/10/2015
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน) จัดให้บุคลากรระดับปฏิบัติการ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตและการแข่งขันเพื่ออยู่รอดของประเทศต่างๆมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ  ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาประเทศและบริษัทต่างๆ จึงมิได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป  แต่ขึ้นอย...

20/10/2015
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาทบทวนแผนงบประมาณ 2 ไตรมาสสุดท้ายประจำปี 2558

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนงบประมาณ  2 ไตรมาสสุดท้ายประจำปี 2558 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

27/07/2015
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2556 (Green Mining Award 2013)

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมนาใหญ่ระดับชาติ "Industrial Supply Chain Logistic Conference 2013" เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รับฟังทิศทางและความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการทำธุรกิจ

15/11/2013
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 (CSR-DPIM Award 2013)

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมนาใหญ่ระดับชาติ "Industrial Supply Chain Logistic Conference 2013" เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รับฟังทิศทางและความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการทำธุรกิจ

14/11/2013
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

เนื่องด้วย บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
และเพื่อสานต่อเจตนารมย์ดังกล่าวจึงได้มีการเข้าร่วม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี"
เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ที่จะรักษาป่าไม้ให้เป็นแหล่งอุ้มน้ํา ป้องกันน้ําท่วม ดินถล่ม ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที...

29/10/2014
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

S1 รับรางวัล CSR DPIM 2557
...
17/10/2014
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบาย CSR

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ มีการปลูกฝังทัศนคติ...

20/06/2014
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ISO 14001:2004 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001 (Environmental Management System) หลักสูตรมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานการตีความข้อกำหนดและเรียนรู้

10/06/2013
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ISO 9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้ให้โครงสร้างการทำงานและหลักการต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบริหารกิจกรรมทางธุรกิจ ในเชิงสามัญสำนึกเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

10/06/2013
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทคู่ค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน

10/06/2013
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม