ประวัติบริษัท
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ประวัติบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“Stone One PLC”)
   ชื่อย่อ    S1
   เลขทะเบียนบริษัท    0107556000531
   ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์
   เว็บไซต์    www.stoneone.co.th
   ปีที่ก่อตั้ง    2539
   วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์    N.A
   ที่ตั้ง    29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   ทุนจดทะเบียน    242,134,600 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 24,213,460 หุ้น
   ทุนชำระแล้ว    242,134,600 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 24,213,460 หุ้น
   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้    หุ้นสามัญ หุ้นละ 10 บาท
   รอบระยะเวลาบัญชี    1 มกราคม – 31 ธันวาคม
   ผู้ถือหุ้น    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ถือหุ้นร้อยละ 55.57 และ กลุ่มของนายสยาม วัชรปรีชา
   ถือหุ้นร้อยละ 37.52
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
   2539
   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีต
   2544
   เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แฮนสัน ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด
   2547
   เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด
   1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
   2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
   2554
   เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล คอนกรีต และหินทราย จำกัด
   2555
   ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยการจำหน่ายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จออกไป ให้เหลือเพียงธุรกิจเหมืองหินและบ่อทราย โดยธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
   1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม และทรายสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
   2. ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
   2556
   มกราคม 2556เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สโตนวัน จำกัด
   สิงหาคม 2556จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)