นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินปี 2556
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หมายเหตุ : 1. ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ คงหลือธุรกิจหลักคือ ธุรกิจ
เหมืองหินและบ่อทราย รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์
2. ในปี 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี จาก วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป เป็น
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี