ศึกษาดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558
Home > News
20 ตุลาคม 2015
ศึกษาดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน) จัดให้บุคลากรระดับปฏิบัติการ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตและการแข่งขันเพื่ออยู่รอดของประเทศต่างๆมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ  ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาประเทศและบริษัทต่างๆ จึงมิได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป  แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของบุคคลากรและเทคโนโลยี  แล้วนำมาพัฒนาหน่วยงานของตนและองค์กรต่อไปในอนาคต